Stiftelseförordnande & stadgar

Stiftaren förordnar härmed att bilda en insamlingsstiftelse där de medel som inflyter efter ett upprop ska som en självständig förmögenhet främja syftet och ändamålen som framgår nedan.

Den angivna styrelsen/förvaltaren i förvaltningsåtagandet åtar sig att ta emot inkomna medel för förvaltning i enlighet med stadgar och förordnandet som följer.

§ 1. STIFTELSE TYP OCH STIFTARE

Stiftelsetypen är insamlingsstiftelse.

Stiftare är Jeanette Kobilsek (19740731-5600) och Helena Eriksson Vistedt (19810930-0585).

§ 2. STIFTELSENS NAMN

Inledningsvis är stiftelsens namn; Stallyckan Foundation – Insamlingsstiftelsen för djurunderstödda insatser. Namnet kan ändras genom beslut av den sittande styrelsen/förvaltaren. Stiftelses namn skall dock alltid innehålla ordet insamlingsstiftelse i enlighet med 11 kap 2§ stiftelselag (1994:1220).

§ 3. STIFTELSENS SYFTE OCH ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att värna om ett samhälle där djurunderstödda insatser är en självklar del i vård, omsorg, socialt arbete och skola/pedagogiskt arbete. Stiftelsen ska verka för att sprida kännedom om stiftelsens ändamål och därigenom öka möjligheten till att löpande få in externa bidrag.

Stiftelsen ämnar stödja personer och ideella organisationer vars insatser verkar för innovation, forskning och utveckling som bidrar till att andra människor får möjlighet att ta del av djurunderstödda insatser. Stiftelsen ämnar också att genom stiftelsens egna projekt eller ekonomiskt bistånd skapa tillträde till djurunderstödda insatser till personer som av olika skäl behöver stöd för att uppnå hälsa och välbefinnande.

Stiftelsens ändamål är att:

  • Främja insatser och verksamheter med fokus på djurunderstödda insatser.
  • Främja etisk hållning av och umgänge med djuren inom verksamheter med djurunderstödda insatser.
  • Främja kunskap om natur och miljö inom verksamheter med djurunderstödda insatser.
  • Främja kunskapsspridning om teori och metoder kring djurunderstödda insatser.
  • Främja användandet av djurunderstödda insatser inom vård, omsorg, socialt arbete och skola/pedagogiskt arbete.
  • Främja utbildning, studiebesök och forskning i enlighet med syfte och ändamål.
  • Samverka med andra stiftelser och organisationer inom och utom Sverige.
  • Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål.
  • Driva egna projekt i enlighet med syfte och ändamål.

Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 4. FÖRVALTNING

Förvaltningen kan bestå av antingen egen eller anknuten förvaltning där stiftelsen genom beslut av den sittande styrelsen/förvaltaren kan byta emellan dem. Inledningsvis utser stiftaren vem eller vilka som skall förvalta stiftelsen.

Om egen förvaltning väljs ska stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst en person och därtill suppleanter om det önskas. I enlighet med 2 kap 2§ första stycket stiftelselag (1994:1220) kan styrelsen bestå av en eller flera fysiska personer.

Styrelseuppdragen ska gälla tills vidare utan bestämd mandattid. Om en ledamot önskar upphöra uppdraget som ledamot skall denne föreslå en ersättare till styrelsen. Utökning respektive minskning av antalet styrelseledamöter inom ramen för vad som föreskrivs i stadgarna, beslutas enhälligt av styrelsen. Styrelsen väljer inom sig ordförande samt de övriga funktionärer som den anser vara nödvändiga.

Stiftelsen får också ha en eller flera hedersledamöter till styrelsen. Hedersledamöterna skall få kallelse till alla styrelsesammanträden men dess närvaro påverkar inte beslutsförheten och de har ingen rösträtt. Hedersledamöter har vidare inga förpliktelser eller ansvar för stiftelsen. Ett uppdrag som hedersledamot gäller tillsvidare och upphör på den valda hedersledamots begäran eller genom styrelsebeslut.

Om anknuten förvaltning väljs ska stiftelsens angelägenheter handhas av en förvaltare. Förvaltaruppdraget ska gälla tills vidare utan bestämd tid. Om förvaltaren önskar upphöra uppdraget som förvaltare skall denne utse en ersättare.

§ 5. FIRMATECKNING

Stiftelsens firma ska tecknas på det sätt styrelsen/förvaltaren beslutar. Styrelsen/förvaltaren kan utse särskild firmatecknare.

§ 6. ERSÄTTNINGAR

Vid egen förvaltning har en styrelseledamot rätt till skäligt arvode. Vid anknuten förvaltning har förvaltaren rätt till skäligt arvode. Övriga ersättning såsom exempelvis reskostnader och projektarbete skall godkänt av styrelsen och utgå i enlighet med vad som framgår i styrelsens arbetsordning. En revisor ska för sitt uppdrag erhålla skäligt arvode eller ersättas enligt sedvanlig fakturering. Beslut om arvode fattas av styrelsen/förvaltaren.

§ 7. SAMMANTRÄDE, BESLUTFÖRHET OCH PROTOKOLL

Vid egen förvaltning ska ordförande se till att erforderliga sammanträden hålls vid behov och kallar härtill per e-post, annan kommunikationskanal eller muntligen minst en vecka innan mötet. Styrelsen skall sammankallas om en styrelseledamot begär det.

Styrelsesammanträden kan hållas i person, per e-postkorrespondens, per video- eller telefonkonferens alternativt via liknande kommunikationskanaler. Vid egen förvaltning är styrelsen beslutsför på det sätt som styrelsen beslutar. Finns inget beslut så är styrelsen beslutför om hela antalet styrelseledamöter är närvarande vid sammanträdet och alla beslut som fattas är enhälliga av styrelsen. Om en ledamot inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet skall ett nytt sammanträde föreslås. Om en ledamot däremot uttryckligen väljer att avstå ett specifikt sammanträde eller sin röst i en specifik fråga skall det noteras i protokollet och de kvarvarande styrelseledamöterna skall ses som hela antalet styrelseledamöter.

Vid båda typer av förvaltning ska sammanträden och beslut protokollföras i nummerföljd. Protokollen ska undertecknas av ordföranden/representanten för förvaltaren eller den som utsetts att hålla sammanträdet om det är annan än ordföranden/representanten för förvaltaren samt justeraren. För underskrift av protokoll accepteras, utöver originalsignatur, handlingar som skannats, fotats eller liknande efter undertecknande och skickas med e-post eller annan kommunikationskanal alternativt signerats med elektronisk underskrift.

§ 8. FÖRVALTNINGSDIREKTIV

Styrelsen/förvaltaren ska vid förvaltning av stiftelsens tillgångar se till att dess egendom är förvarad på ett fullt betryggande sätt och att tillgångarna ger bästa möjliga avkastning. De medel som inflyter efter det upprop som stiftaren avser att publicera på sin hemsida eller genom ett annat kommunikationssätt ska bilda en självständig förmögenhet som främjar stiftelsens ovan bestämda och varaktiga ändamål.

Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag eller på annat sätt stödja fysiska- och juridiska personer genom ett ansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål. Stiftelsens styrelse/förvaltare beslutar om anslag alternativt stöd av de samlade resurserna jämte avkastningen.

Stiftelsen skall under en period om tre sammanhängande räkenskapsår använda minst tre fjärdedelar av sina intäkter för stiftelsen ändamål, om det inte finns synnerliga skäl.

Styrelsen/förvaltaren svarar för att föreskrifterna i stiftelseförordnandet följs och att stiftelsen fullgör sin bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. Styrelsen/förvaltaren svarar även för att stiftelseförordnandet och övriga handlingar avseende stiftelsen förvaras på ett ordnat och betryggande sätt.

Till stiftelsen inkommer medel i huvudsak i form av:

Donationer och testamenten

Stipendieanslag

Fonder, bidrag, kontanter

Projekt- och verksamhetsstöd

Näringsverksamhet, egen eller i form av samarbeten med andra aktörer i samhället som verkar inom ändamålen.

§ 9. ANSÖKAN

Ansökan om bidrag ska göras på särskilt formulär eller separat skrivelse på sätt som stiftelsens styrelse/förvaltare beslutar. I de fall styrelsen/förvaltaren för stiftelsen beslutar att godkänna en ansökan meddelas angiven kontaktperson via e-post eller annan lämplig kommunikationskanal efter beslutet har tagits.

§ 10. GENOMFÖRANDE OCH UTDELNING

Om inte annat beslutats av styrelsen/förvaltaren är det styrelsens/förvaltarens uppgift att främja ändamålen.

Styrelsen/förvaltaren kan utse en eller flera firmatecknare som bemyndigas att företräda stiftelsen.

Stiftelsen kan anlita en juristbyrå för specifikt uppdrag där stödet inte utgör ekonomiskt bidrag utan avser stöd i juridisk process. Ersättning för att driva den juridiska processen utgår från sedvanlig fakturering.

Styrelsen/förvaltaren kan även besluta att använda inkomna medel på annat sätt som bidrar till stiftelsens ändamål.

§ 11. RÄKENSKAP OCH REVISION

För stiftelsen ska föras erforderliga räkenskaper. Räkenskapsår ska vara kalenderår. Stiftelsens årsredovisning ska överlämnas till stiftelsens revisor efter utgången av räkenskapsåret, vilken inom en månad ska upprätta revisionsberättelse. Årsredovisningen skall innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter samt vara signerad av styrelsen/förvaltaren.

Årsredovisningen med revisionsberättelse ska i laga ordning överlämnas till Länsstyrelsen efter utgånget räkenskapsår.

§ 12. ÄNDRING AV STADGAR

Ändring av dessa stadgar får endast beslutas av stiftelsens styrelse/förvaltare.

Styrelsen/förvaltaren får utan tillstånd av myndighet ändra, upphäva eller åsidosätta särskilt angivna föreskrifter i stiftelseförordnandet och stadgar som angår en annan fråga än som anges i 6 kap. 1 § första stycket stiftelselagen (1994:1220).

Vid ändring har styrelsen/förvaltaren att beakta att det i vissa fall krävs tillstånd av myndighet eller underrättelse till myndighet, vilket framgår av 6 kap. stiftelselagen

§ 13. UPPLÖSNING AV STIFTELSEN

Vid upplösande av stiftelsen ska dess tillgångar skänkas till lämpligt välgörande ändamål vars strävan är förenlig med stiftelsens verksamhet om möjligt. Detta beslut fattas vid ett styrelsesammanträde/av förvaltaren. Förutsättningarna för att stiftelsen ska upphöra framgår av 6 kap. 5 §, 7 kap. och 11 kap. 2 § stiftelselagen. I enlighet med 11 kap. 2 § tredje stycket stiftelselagen (1994:1220) blir en stiftelse upplöst om den har saknat tillgångar under en sammanhängande tid av två år.

§ 14. NÄRINGSVERKSAMHET

Stiftelsen kan bedriva näringsverksamhet, men först efter att sedvanlig ansökan godkänts av Länsstyrelsen. Stiftelsen ska genom att mottaga medel samarbeta med andra stiftelser, företag, institutioner och organisationer eller på annat sätt generera de medel som erfordras uppfylla ändamålet enligt § 3.

§ 15. EXTERNA PROJEKT

Stiftelsen kan även fungera som organisatör för projekt som inte ägs av stiftelsen. Dessa projekt måste dock vara i linje med stiftelsens ändamål.

§ 16. UPPROP OCH STIFTELSENS BILDANDE

Stiftelsen bildas genom stiftarens undertecknande av denna handling med stiftelseförordnande samt genom ett av stiftaren skapat upprop den 2020-10-16 på hemsidan www.stiftelsenfoundation.se som innehåller stiftelsens syfte och ändamål.

Medel som tillfaller stiftelsen genom uppropet ska som en självständig förmögenhet användas för att främja stiftelsens bestämda och varaktiga ändamål.